Masthead header

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diana Kap fotografie d.d. 1 november 2018

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Diana Kap Fotografie.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Diana Kap Fotografie worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Diana Kap fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Diana Kap fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Diana Kap fotografie deze selectie heeft gemaakt. Diana Kap Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Diana Kap fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. Opdracht

1.Een fotoreportage kan telefonisch, via de mail of met het formulier op de website gemaakt worden. 

2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Diana Kap fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.Wijzigingen in de opdracht door u om welke reden dan ook, komen voor rekening van u en zullen door de Diana Kap fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten. 

4. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door u op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Diana Kap fotografie het recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd

1. Door een reservering te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het maken van de fotoreportage de factuur met daarop een beschrijving van de fotoreportage, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. 

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. De levertijd kan per reportage verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Cadeaubonnen

1. U kunt bij Diana Kap fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Diana Kap fotografie.

4. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

5. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

6. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Diana Kap fotografie te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de Diana Kap fotografie, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Diana Kap fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Diana Kap fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Diana Kap fotografie.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Diana Kap fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Diana Kap fotografie kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

5. Op alle foto’s van Diana Kap fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana Kap fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. Diana Kap fotografie zal toestemming vragen aan u indien de foto’s gebruikt zullen worden voor publicatie voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden.

7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Diana Kap fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Diana Kap fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Diana Kap fotografie” of “Foto: www.dianakap.com”. 

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

10. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Diana Kap fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Diana Kap fotografie dan ook.

8. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Diana Kap fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door Diana Kap fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Diana Kap Fotografie

Industrieweg 5 – 1.09 2651 BC Berkel en Rodenrijs

KVK nr 24443751 BTW nr NL 1269.67.477.B01

Bekijk hier de algemene voorwaarden